Vedtægter

Vedtægter for Foreningen Enhedslisten Vesterbro afdeling

§1 Navn og hjemsted
Foreningens navn er Enhedslisten Vesterbro afdeling og er en lokalafdeling af foreningen Enhedslisten. Foreningens hjemsted er Vesterbro, København.

§2. Formål
Afdelingens formål følger Enhedslistens fælles formål.

§3. Medlemskab
Som medlemmer af afdelingen kan optages interesserede, som kan arbejde for Enhedslistens formål og accepterer dens vedtægter. Indmeldelse sker ved henvendelse til afdelingsbestyrelsen eller ved indmeldelse hos Enhedslisten centralt eller ved overflytning fra anden afdeling af Enhedslisten.
Kontingent fastsættes af landsforeningen Enhedslistens årsmøde. Medlemskab af og/eller bidrag til foreningen giver ikke ret til nogen del af foreningens formue eller økonomisk udbytte af nogen art.
Der afholdes medlemsmøde i afdelingen mindst 3 gange hvert halvår. Medlemsmøde indkaldes af afdelingsbestyrelsen. På medlemsmødet træffes der nærmere beslutning om politiske opgaver.

§4. Generalforsamlingen
Generalforsamlingen er afdelingens højeste myndighed. Alle foreningens medlemmer har taleret på generalforsamlingen. Stemmeberettiget på generalforsamlingen er medlemmer, hvis kontingent er betalt senest 3 uger før generalforsamlingen afholdes. Intet medlem kan afgive mere end én stemme. Der kan ikke afgives stemme ved fuldmagt.

Alle beslutninger på generalforsamlingen træffes – hvor intet andet fremgår af nærværende vedtægter – ved simpelt flertal.

Ved indkomne forslag skal 75% af indskrevne stemmeberettigede afgive en ja eller en nej stemme, for at forslaget kan vedtages. Alle personvalg skal være skriftlige.

Der føres protokol over de på generalforsamlingen vedtagne beslutninger. Protokollen underskrives af referent og dirigent.

Ordinær generalforsamling, der afholdes hvert år i det første kvartal, indkaldes elektronisk, med mindst 3 ugers varsel. Hvis der ikke foreligger Email-adresse, sendes indkaldelse uden bilag til medlemmet med almindelig post. I indkaldelsen skal der minimum være følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent og referent.
2. Afdelingsbestyrelsens beretning.
3. Godkendelse af det reviderede regnskab.
4. Indkomne forslag og vedtagelse af arbejdsplan for det kommende år.
5. Budget for det kommende år.
6. Valg af kontaktperson, revisor, kasserer, lokaludvalgsrepræsentant, regionsrepræsentant, repræsentant i Enhedslistens Københavnerbestyrelse, 4. maj ansvarlig og afdelingsbestyrelse.
7. Eventuelt.

Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når mindst ¼ af foreningens medlemmer eller mindst 2 afdelingsbestyrelsesmedlemmer eller afdelingens revisor skriftligt med angivelse af dagsorden ønsker det.
Afdelingsbestyrelsen indkalder omgående skriftligt med angivelse af dagsorden til generalforsamling med 10 dages varsel.

§5. Afdelingsbestyrelsen
Afdelingsbestyrelsen er foreningens ledelse mellem generalforsamlinger.

Afdelingsbestyrelsen består af minimum 3 medlemmer. For at blive valgt til afdelingsbestyrelse, skal opstillede personer have 40% af indskrevne stemmer bag sig for at blive valgt. Medlemmer kan stemme på det antal af opstillede de ønsker, der er ingen øvre grænse. Kontaktperson og Kasserer er medlemmer af afdelingsbestyrelsen, men vælges direkte af generalforsamlingen.

Afdelingsbestyrelsen konstituerer sig selv umiddelbart efter valget på det første afdelingsbestyrelsesmøde.

Afdelingsbestyrelsen afholder møde mindst 1 gang om måneden.

Afdelingsbestyrelsesmøder er åbne for alle medlemmer af afdelingen.

Optagelse af lån samt køb, salg og pantsætning af fast ejendom kræver enstemmig indstilling fra afdelingsbestyrelsen og godkendelse af generalforsamlingen.

Over forhandlingerne i afdelingsbestyrelsen føres protokol, hvori beslutninger indføres. Protokollen underskrives af de tilstedeværende afdelingsbestyrelsesmedlemmer.
Afdelingsbestyrelsen fastsætter i øvrigt selv sin forretningsorden.

§6. Valg af repræsentanter til råd, nævn med videre
Kandidater for Enhedslisten Vesterbro afdeling skal være medlem af Enhedslisten. Kandidater skal inden den formelle opstilling underskrive en erklæring om, at de vil udtræde af pågældende råd/bestyrelse/nævn ved udmeldelse af Enhedslisten.

Personer, der er opstillet eller valgt af Enhedslisten Vesterbro afdeling, er ansvarlige overfor Enhedslisten Vesterbros afdelingsbestyrelse mellem generalforsamlingerne, for at følge Enhedslistens politiske grundlag.
Personer, der bliver valgt, skal holde tæt med kontakt med Enhedslistens Vesterbros afdelingsbestyrelse mellem generalforsamlingerne, sørge for at væsentlige politiske spørgsmål bliver drøftet og i øvrigt handle i overensstemmelse med afdelingsbestyrelsen.

Ved uenighed mellem afdelingsbestyrelsen og den/de valgte personer skal sagen forelægges medlemsmødet i Enhedslisten Vesterbro afdelingen. Hvis medlemsmødet er enige med
afdelingsbestyrelsen, kan afdelingsbestyrelsen afsætte personen/personerne som så skal stille deres mandat til rådighed.

Tovholdere og andre medlemmer, der udfører aktiviteter som repræsenter Enhedslisten Vesterbro, handler i overensstemmelse med afdelingsbestyrelsen.

§7. Tegningsregler
Afdelingsbestyrelsen meddeler de nødvendige post-, giro- og bankfuldmagter til kassereren. Afdelingen tegnes af kontaktpersonen sammen med et afdelingsmedlem eller af to
afdelingsbestyrelsesmedlemmer i forening.

Ved optagelse af lån samt køb, salg og pantsætning af fast ejendom tegnes afdelingen af den samlede afdelingsbestyrelse.

Afdelingen kan ikke tegne landsforeningen Enhedslisten.

§8. Foreningens formue
For afdelingen hæfter alene dens formue. Klausuler på gaver til foreningen skal respekteres.

Afdelingen får sine midler fra:
- Medlemskontingent
- Partiskat fra medlemmer af afdelingen, der får vederlag for hverv, hvortil de er valgt for eller udpeget af afdelingen
- Indsamlinger og frivillige bidrag

§9. Regnskab
Afdelingens regnskabsår er kalenderåret.
Regnskabet revideres af en intern kritisk revisor valgt af generalforsamlingen. Regnskabet skal være afsluttet senest den 1. februar. Regnskabet fremlægges på det førstkommende afdelingsbestyrelsesmøde til godkendelse og efterfølgende til godkendelse på den første ordinære eller ekstraordinære generalforsamling efter regnskabets aflæggelse.

§10. Vedtægtsændringer
Ændringer i nærværende vedtægt og dispensation for vedtægter kræver 2/3 dels flertal af antallet af indskrevne stemmer på generalforsamlingen.

§11. Opløsning
Beslutningen om opløsning af afdelingen kan kun vedtages efter afdelingsbestyrelsens indstilling og efter vedtagelse med 2/3 dels flertal på to hinanden følgende generalforsamlinger, der er indkaldt med afdelingens opløsning som dagsordenspunkt og afholdt med mindst 14 dages mellemrum.
Opløses afdelingen, skal et eventuelt overskud efter betaling af alle passiver tilfalde landsforeningen Enhedslisten.

Således vedtaget på generalforsamlingen den 23. februar 2013